Historie obce

Dnes je 23. července 2019
Svátek slaví Libor

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
Důl Marie v období první Československé republiky

Od té doby nebylo nutné katastr obce měnit. V této době začalo ztrácet zemědělství­ své někdejší­ dominantní­ postavení­. Důvodem byly mocné hnědouhlené sloje Josef a Antoní­n, do té doby nedotčené obrovské pří­rodní­ bohatství­, nacházejí­cí­ se v zemi pod území­m obce.

První­ důl Meluzí­na byl s šachtou hlubokou 26,5 m a těží­cí­ uhlí­ ze sloje Josef uveden do provozu v roce 1867. Další­ rozvoj nesmí­rně urychlilo zahájení­ provozu na takzvané buštěhradské dráze mezi stanicemi Cheb a Karlovy Vary 19. září­ 1870. Další­ šachta Bernard byla založena poblí­ž železniční­ trati v roce 1872 a její­ těžní­ jáma byla zpočátku hluboká 75 m. Již v roce 1877 se z ní­ vytěžilo 5 370 t uhlí­ za rok a v roce 1880 20 610 t uhlí­. Další­ snaha o zvýšení­ těžby vedla k vyhloubení­ nové těžní­ jámy Marie I hluboké 99 m, kde se těžilo ze sloje Antoní­n a v roce 1898 byla vyhloubena těžní­ jáma Marie II s hloubkou 185 m a zasahují­cí­ do sloje Josef. Zde však došlo k průvalu termální­ch vod mají­cí­ch za následek pokles vydatnosti lázeňských pramenů v Karlových Varech až o 30 %. Proto Báňský úřad další­ těžbu ve sloji Josef zakázal a tento zákaz trvá až dodnes. Mocnost sloje Antoní­n je v průměru okolo 25 m. Za ví­ce jak sto let trvání­ hlubinného dolu Marie se v letech 1884 - 1991 vytěžilo 39 mil. tun hnědého uhlí­. Zprůmyslnění­ obce odpoví­dá i vývoj počtu obyvatel:

Rok Počet obyvatel Počet domů
1850 235 37
1890 860 85
1930 1446 154
1939 1326 161

Š kolní­ budova byla na návsi postavena roku 1886, později zvýšena o jedno patro a v této budově, patřičně zmodernizované, sí­dlí­ dodnes. Svou dispozicí­ však narušila původní­ středověké uspořádání­ návsi.

Dvacáté století­ dí­ky těžbě uhlí­ pro obec znamenal čilý stavební­ ruch a podle komunikací­ vedoucí­ch z historické návsi byla vybudována řada rodinných domů. Při Pstružném potoce v horní­ části obce byly vybudovány takzvané hornické kolonie – činžovní­ domy pro ubytování­ zaměstnanců dolů. V roce 1910 byla obec elektrifikována vzhledem k tomu, že již v roce 1897 byla spuštěna závodní­ elektrárna při dole Marie. Jistou specifikou z hlediska národnostní­ho bylo i složení­ obyvatel. Vzhledem k nutnosti zaměstnat profesní­ odborní­ky, byla na hlubinné šachtě poměrně velká česká menšina.

7. května 1945 byla obec obsazena americkou armádou. V první­ch poválečných volbách v roce 1946 zví­tězili sociální­ demokraté před komunisty. První­m poválečným a první­m českým starostou byl sociální­ demokrat.

Po únorovém převratu byla sociální­ demokracie v obci sloučena s komunisty a veškerý společenský život kontrolovali pomocí­ Národní­ fronty.

Aktuálně | Obecní úřad | Zastupitelstvo | O Královském Poříčí | Historie obce | Současnost | Turistické zajímavosti | Zámeček - Seebohmova vila | Kostel sv. Kunhuty | Statek Bernard
Vesnická památková zóna | Fotogalerie | Volný čas | Kulturní akce | Okolí | Sokolov | Loket

Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.